1st Bokken Suburi
Apr14

1st Bokken Suburi

Ichi no Suburi. Taught by Morihiro Saito Shihan

Read More
2nd Bokken Suburi
Apr14

2nd Bokken Suburi

Ni no Suburi. Taught by Morihiro Saito Shihan

Read More